DEFAM YÖNETMELİK

post title

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL FEN BİLİMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Celal Bayar Üniversitesine bağlı olarak kurulan Celal Bayar Üniversitesi Deneysel Fen Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2  (1) Bu Yönetmelik; Celal Bayar Üniversitesi Deneysel Fen Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4  (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Çalışma birimleri: Celal Bayar Üniversitesi bünyesinde yer alan fen ve mühendislik bilimlerine bağlı bölümleri,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez (DEFAM): Celal Bayar Üniversitesi Deneysel Fen Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Celal Bayar Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Celal Bayar Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı, Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin amacı ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversite birimlerinin ortak ihtiyacı olan ileri araştırma düzeneklerini sağlayarak, Merkez araştırma birimlerinde ortak kullanıma sunmak,

b) Bilim ve teknoloji alanında gelişmeye katkıda bulunmak ve endüstriye ilişkin sorunları çözümlemek üzere araştırmalar yapmak, kalkınma planlarının öngördüğü alanlarda gelecekte karşılaşılabilecek sorunlara çözüm yolları aramak,

c) Araştırma sonuçlarını duyurmak, araştırma sonuçlarının uygulanmasına yardımcı olmak, gerektiğinde uygulama planları yapmak, yeni bir malzeme, mamul veya sürecin üretim aşamasına geçmesi için gerekli donanım, sistem ve özellikleri belirlemek, öncü tesisler kurmak,

ç) Özel sektör, kamu kurum ve kuruluşları ile akademisyen ve araştırmacıların talep ettikleri analizleri, karşılaştıkları bilimsel, teknik ve uygulamaya ilişkin sorunları çözmeye yönelik hizmetleri yapmak,

d) Üretim ve işletmede karşılaşılan teknolojik güçlüklerde danışmanlık yapmak, işlem zinciri, malzeme ve ürünlerdeki özelliklerin belirlenmesine ve denetimine, hata nedenlerinin giderilmesine, malzeme ve ürünlerin programlama ve bilgi işlem çalışmalarına yardımcı olmak,

e) Merkezin çalışma alanına giren konularda konferans, kurs, seminer, sempozyum, kongre gibi ulusal ve uluslar arası bilimsel toplantılar düzenlemek,

f) Yurt içindeki ve dışındaki ilgili kamu ve özel araştırma kuruluşları ve merkezleri ile işbirliği yapmak, bilgi alışverişinde bulunmak, ileri teknoloji projeleri için maddi destek sağlamaya çalışmak,

g) Türkiye ve bölge ihtiyaçlarına yönelik araştırmalara öncelik vermek üzere fen ve mühendislik bilimleriyle ilgili araştırma projelerini desteklemek ve uygulamak,

ğ) Araştırıcıların araştırma yapmalarına engel oluşturan durumlar varsa ortadan kaldırmaya çalışmak,

h) Merkezin ihtiyacı olan elemanların yurt içinde ve dışında yetiştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak, yurt içi ve yurt dışından bu amaçlarla gelecek araştırmacılara imkan hazırlamak, öneriler geliştirmek,

ı) Bilim ve teknoloji alanında tanınmış araştırıcıların Üniversite bünyesinde istihdam edilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Müdür yardımcıları,

c) Yönetim Kurulu,

ç) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 7 

(1) Müdür, Üniversitede SCI (Science Citation Index) kapsamında yayın yapan dergilerde makalesi bulunan, fen ve mühendislik bilimleri alanlarında görev yapan profesör veya doçent unvanlı öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün altı aydan uzun süreli Üniversite dışı görevlendirilmelerinde yerine yenisi görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 8 

(1) Merkezi temsil eden Müdür, Merkezin amaçları doğrultusunda yönetim ve işleyişinden, Rektöre karşı birinci derecede sorumludur. Bu yönden bütün önlemleri alır ve uygular. Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,

b) Merkezde yapılan araştırma projelerinin yürüyüş ve işleyişini izlemek ve denetlemek,

c) Merkeze bağlı araştırma geliştirme birimlerindeki araç ve gerecin, en yüksek verimle kullanımı ve sağlıklı işleyişi için her türlü önlemi almak ve uygulamak,

ç) Merkezin yıllık çalışma raporunu, önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak hazırlamak ve Yönetim Kurulunun ortak kararıyla Rektöre sunmak,

d) Merkezin parasal kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanımı için girişimlerde bulunmak,

e) Danışma Kurulunda belirlenen görüş ve önerilerden hangilerinin uygulamaya konulduğu ve bunlardan ne gibi yararlar sağlandığı konusunda Danışma Kuruluna rapor sunmak,

f) Merkeze bağlı araştırma laboratuarlarında görev alacak akademik ve idari personel ihtiyacını gerekçeleriyle birlikte hazırlayarak ve Yönetim Kurulunun görüşünü de alarak Rektörün onayına sunmak,

g) Üniversite, kamu kuruluşları ve çeşitli sanayi kollarında görev yapan araştırmacılar tarafından Merkez bünyesindeki merkezi araştırma laboratuarının, kullanımı ve çalışma ilkeleri ile ilgili esasların hazırlanmasını sağlamak.

Müdür yardımcıları ve görevleri

MADDE 9 

(1) Müdür yardımcıları; Müdür tarafından, Üniversitenin SCI kapsamında yayın yapan dergilerde makalesi bulunan, biri fen bilimleri diğeri mühendislik bilimleri öğretim üyeleri veya öğretim elemanları arasından iki kişi müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görev süresinin dolması ya da herhangi bir nedenle görevinden ayrılması halinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(2) Müdür yardımcıları yönetimle ilgili Müdürün vereceği görevleri yapar.

Yönetim kurulu

MADDE 10 

 (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdürün önereceği Üniversitenin üçü fen bilimleri, üçü mühendislik bilimleri öğretim üyeleri arasından Danışma Kurulu üyelerince üç yıl için seçilerek görevlendirilecek toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Süresi dolmadan boşalan üyenin ya da Üniversite dışında altı aydan uzun süreli görevlendirilenlerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar salt çoğunlukla alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin bilimsel, teknik ve idari çalışmalarını planlamak, çalışma düzenini, Merkezde çalışacak personel sayısını ve niteliklerini belirlemek, Merkezin yönetimi ve çalışması ile ilgili kararlar almak,

b) Gerekli düzenleyici işlemlerin taslaklarını hazırlayarak Senatonun onayına sunmak,

c) Merkez bünyesindeki merkezi araştırma laboratuvarının çalışma ilkelerini, birimlere ait laboratuarların işleyişine ve sorumlularına ilişkin konularda gerekli kararları almak,

ç) Müdür tarafından hazırlanacak program ve önerileri inceleyerek karara bağlamak,

d) Merkezin kadro ve mali kaynaklarını oluşturmaya esas olacak bütçe tasarısını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak,

e) Danışma Kurulunda oluşan görüş ve öneriler doğrultusunda kararlar almak.

Danışma kurulu

MADDE 12 

(1) Danışma Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları, Danışma Kurulunun doğal üyeleridir. Danışma Kurulu; doğal üyelere ek olarak, Üniversitenin fen bilimleri ve mühendislik bilimlerindeki her bir bölümden bölüm akademik kurullarınca üç yıllığına seçilen birer temsilci ve ayrıca, istekleri halinde kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarında görevli, konusunda uzman kişilerden oluşan ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen toplam beş kişiden oluşur.

(2) Fen ve mühendislik bilimlerindeki bölümlerden seçilen Danışma Kurulu üyeleri, aynı zamanda birim sorumlusu olarak görevlendirilir.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında yılda en az üç defa toplanır.

Danışma kurulunun görevleri

MADDE 13  (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Üniversitenin bilimsel ve teknolojik potansiyelinin artırılmasında Merkezin fonksiyonlarıyla ilgili olarak her türlü öneriyi dile getirmek ve alınacak önlemler ve yapılacak uygulamalar hakkında görüş bildirmek,

b) Bölgedeki sanayi ve kamu kuruluşlarıyla işbirliği ortamı oluşturup, bunun geliştirilmesine alacağı kararlarla katkıda bulunmak,

c) Üniversite dışından maddi destek sağlanması konusunda görüş bildirmek ve bu yönde öneriler sunmak,

ç) Merkezin amacı ve faaliyet alanlarıyla ilgili konularda ilgili uzman kişilerin görüş ve düşüncelerinin alınmasına imkan sağlamak,

d) Yönetim Kuruluna üye seçmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 

(1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı; 2547 sayılı Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

(2) İdari personelin atanma, görevde yükselme ve unvan değişikliği işlemleri ve sicil işlemleri ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

Harcama yetkilisi

MADDE 15

(1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 

(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 

(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Celal Bayar Üniversitesi Rektörü yürütür.